خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید تالیف ناپلئون هیل ترجمه مهدی قراچه داغی

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید تالیف ناپلئون هیل ترجمه مهدی قراچه داغی

تالیف ناپلئون هیل ترجمه مهدی قراچه داغی

ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺎﻓﺬﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی زﻣﺎﻧﻪ ی ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ راه دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺴﺐ ﻣﺎل و ﺛﺮوت و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﻮل ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ . ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮭﺎﭘﯿﺶ رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ھﯿﻞ ﺷﺮح داد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآﻣﺪ . ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻓﺸﺎی رﻣﺰ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻤﮏ ﮐﺮد . ﺳﻮای 500 ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﺣﺪود ﻧﻔﺮ از اﻏﻨﯿﺎی ﺟﮭﺎن رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ھﯿﻞ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ . ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ھﯿﻞ ﻋﻤﺮی را ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺬراﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎم اﺷﺨﺎص ﻣﻮﻓﻖ را ﺑﻪ ﮔﻮش دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ . ھﺰاران ﻧﻔﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺸﮭﻮر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻏﻨﺎ و ﺛﺮوت در ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ آﻣﺪه زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﺪ . اﻋﺘﺒﺎرش ھﻤﯿﺸﮕﯽ اﺳﺖ . در ﺗﺎزه ﺗﺮ ﯾﻦ ﭼﺎﭘﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ , ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻓﺮﻣﻮل ھﺎی اﺳﺒﺎب ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮای ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن ﺛﺮوت ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻨﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ راﻏﺐ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ راھﻨﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ھﺪف را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ . ﮐﺘﺎﺑ ﯽ ﺧﻮدﯾﺎر اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ اﻋﺠﺎز ھﺪاﯾﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ, ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ , ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد, ﻧﻘﺶ ھﻤﮑﺎران و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ , ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺛﺮوت و ﻣﮑﻨﺖ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ آﺷﻨﺎ . ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﻮب ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ. دوﺳﺘﯽ ھﺎی اداﻣﻪ دار , ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻮزون و اﺣﺴﺎس درک ھﻤﺪﻻﻧﻪ ﻣﯿﺎن ھﻤﮑﺎران ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺒﺎب آراﻣﺶ ذھﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ارزﺷﮭﺎی ﻣﻌﻨﻮی و رواﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت آﻣﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزد . ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ از آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ . اﺳﺘﻔﺎه از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽ ﺳﺎزد . ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ از ﻓﺸﺎرھﺎی رواﻧﯽ و ﻣﺸﻘﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮐﺎھﺪ, ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻌﻢ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت آﻣﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن در ھﺮﯾﮏ از ﻓﺼﻮل اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ رﻣﺰ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎ ,. ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮدم اﯾﻦ راز را اﻧﺪر و ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎز ﮔﻔﺖ . اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﯽ, اﯾﻦ ﻣﺮد دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی , ﻣﻮﺿﻮع را وﻗﺘﯽ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ای ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮدم ﺑﻪ ذھﻨﻢ ﺳﺮازﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ . آﻧﮕﺎه روی ﺻﻨﺪﻟﯽ اش ﻧﺸﺴﺖ , از روی ﻣﮭﺮ ﭼﺸﻤﮑﯽ زد و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ آﯾﺎ ﺟﺎن ﮐﻼﻣﺶ را درک ﮐﺮده ام . آﯾﺎ ﻣﻐﺰی آﻧﻘﺪر رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ دارم ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ اورا ﺑﻪ ﻋﻤﻞ درآورم. وﻗﺘﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ او را درک ﮐﺮده ام , 20 ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎل و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ , ﮐﻼﻣﺶ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن و ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون آن ﺷﺎﯾﺪ در زﻣﺮه ی ﻧﺎﮐﺎﻣﮭﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد او را ﭘﺬﯾﺮ ﻓﺘﻢ و ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﺗﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮل اﯾﺴﺘﺎده ام . در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ھﺰاران ﻧﻔﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ از آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ . آﻗﺎی ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮل اﻋﺠﺎزی ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و ﺛﺮوت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اطﻼع ﮐﺴﺎﻧ ﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ آن را ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد . آﻗﺎی ﮐﺎرﻧﮕﯽ اظﮭﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ درﺳﺘﯽ ﻋﻘﺎﯾﺪ او را ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ ی زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﻮﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮدم آزﻣﻮن ﮐﻨﻢ . او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل را ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮد . ﻣﯽ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ آﻣﻮزش داد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻈﯿﻢ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد , او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪارس را ﺑﻪ ﻧﺼﻒ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز دارد ﮐﺎھﺶ داد. در ﻓﺼﻞ) اﯾﻤﺎن (ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻓﻮﻻد آﻣﺮ ﺷﻮﯾﺪ ﯾﮑﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ . ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ او ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ھﺮﮐﺲ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم راداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی آن ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد .
اﺳﺘﻔﺎده از رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﭼﺎرﻟﺰ ﺷﻮاب اﻣﮑﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻋﻈﯿﻤﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ . اﺳﺘﻔﺎده . 600 از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺛﺮوت ﺑﻪ روی ھﻢ اﻧﺒﺎﺷﺖ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﮭﺎ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻧﮕﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ھﺴﺘﻨﺪ , ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮطﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ و در ﭘﯽ ﭼﻪ ھﺴﺘﯿﺪ. رﻣﺰ ﺳﻌﺎدت ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﻪ ھﺰاران زن و ﻣﺮدی ﮐﻪ از آن ﺑﺮای ﺳﻮد ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ . ﺧﯿﻠﯿﮭﺎ از آن ﺑﮭﺮه ھﺎ ﺑﺮده اﻧﺪ. ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺛﺮوت رﺳﯿﺪه اﻧﺪ , ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از آن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ . ﯾﮏ ر وﺣﺎﻧﯽ از آن ﭼﻨﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﮐﻼن رﺳﯿﺪ. آرﺗﻮر ﻧﺎش , ﺧﯿﺎط اھﻞ ﺳﯿﻨﺴﯿﻨﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی آﻗﺎی ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﺣﺮﻓﻪ اش را ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎزد . او از ﻣﻮﺳﺴﻪ ای ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮدی ﮐﻼن ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺮد . اﻣﺮوزه ﺑﺎ آﻧﮑﻪ آﻗﺎی ﻧﺎش وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن او ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺗﺠﺮﺑﻪ او ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎ و ﻣﺠﻼت ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و درﺑﺎره اش ﻗﻠﻤﻔﺮﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. اﺳﺘﻮارت آﺳﺘﯿﻦ واﯾﺮ , اھﻞ داﻻس ﺗﮕﺰاس از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻓﺮﻣﻮل ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﮐﺎرﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . او ﺑﺮا ی اﯾﻦ ﻣﮭﻢ آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺖ, آﻧﻘﺪر آﻣﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق روی آورد . آﯾﺎ او ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ؟ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ او را ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺷﺮح ﻣﯽ دھﯿﻢ. در داﻧﺸﮕﺎه ﻻﺳﺎل , وﻗﺘﯽ در ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدم ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﺴﺮت دﯾﺪم ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻗﺎی ﭼﺎﭘﻠﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘ ﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮ از ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرﻧﮕﯽ, داﻧﺸﮕﺎه ﻻﺳﺎل را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد . رﻣﺰ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﺑﺎر در ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای آن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮده اﯾﻢ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ آن ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﺑ ﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺘﺮﺻﺪان آن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﻣﺮا ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم آن آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺖ ,. اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﺎﻣﯽ را درﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺖ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ آﻣﺎدﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آ ن را دارﯾﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ھﺮ ﻓﺼﻞ ﯾﮑﺒﺎر رﻣﺰ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﻣﺎ را درک ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد . ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ و طﺮز ﺧﻮد ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻣﺎدﯾﮓ ﻻزم ازﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺎﯾﻮس ﺷﺪه اﯾﺪ , ﺗﺤﺖ اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن آز ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ روح و رواﻧﺘﺎن را ار داده اﯾﺪ , اﮔﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﯾﺪ, اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻮده اﯾﺪ, اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﮐﺎرﻧﮕﯽ دﻗﯿﻘﺎ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را درک ﮐﻨﯿﺪ و از آن در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ وﯾﻠﺴﻮن در ﺟﻨﮓ ﻧﺨﺴﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ از اﯾﻦ رﻣﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان ﮐﺮد . او ﺟﺰﯾﯿﺎت رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﻪ ﻓﺮد ﻓﺮد ﺳﺮﺑﺎز اﻧﺶ در ﺟﻨﮓ اﻧﺘﻘﺎل داد و آن را ﻗﺒﻞ از اﻋﺰام ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻪ ﺟﺒﮭﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن آﻣﻮزش داد . ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ وﯾﻠﺴﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺟﻨﮕﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ. ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﯾﻦ رﻣﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آن اﺣﺎطﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ ر و آن ا ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺧﻮد را در ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯽ اراده در ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﮏ دارﯾﺪ اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﺑﺪون زﺣﻤﺖ و در ازای ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻋﺎﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮭﺎی آن را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ, ھﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﺪ ﺑﺲ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ در ازای ھﯿﭻ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ . اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎ ﭘﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ . زﯾﺮا اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد , اول ﺑﺨﺶ را ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺘﻨﺶ را دارﻧﺪ از ﭘﯿﺶ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ. رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﻪ ھﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ ﻧﺪارد . ﻣﺪﺗﮭﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻦ , ﺗﻮﻣﺎس ادﯾﺴﻮن از اﯾﻦ رﻣﺰ ﺑﻪ طﺮزی ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺨ . ﺘﺮع ﺟﮭﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻣﺎس ادﯾﺴﻮن ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺮﻓﺖ. اﯾﻦ رﻣﺰ ﺑﻪ ادوﯾﻦ ﺑﺎرﻧﺲ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ . او ھﻤﮑﺎر ﺗﺠﺎری آﻗﺎی ادﯾﺴﻮن ﺑﻮد و ﭼﻨﺎن ﻣﻮﺛﺮ 12000 از اﯾﻦ رﻣﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ در آن زﻣﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ از دﻻر درآﻣﺪ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺛﺮوت ﮐﻼﻧﯽ ﺑﯿﻨﺪوزد و در ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﺟﺮای زﻧﺪﮔﯽ اورا در ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎب درج ﮐﺮده اﯾﻢ . ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺛﺮوت دور از دﺳﺘﺮس
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ . ﺛﺮوت , ﺷﮭﺮت, ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آن ھﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺰ ﻣﯽ راﺳﺦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮭﺎ را از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ داﻧﻢ . وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﺪی ﺑﻪ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯽ ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ . ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ در ھﻤﺎن ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ در آﺧﺮﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺘﺎب ﺟﻮاب ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ. ﭘ 20 در ﺳﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﮋوھﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدم, زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺪھﺎ ﻣﺮد ﻧﺎﻣﯽ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮدم . ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮭﺎ اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرﻧﮕﯽ ھﺴﺘﻨﺪ . ھﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﮭﻢ از اﯾﻦ رﻣﺰ ﺑﻮد و ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ ھﺮﮔﺰ ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ رﻣﺰ ﺗﺠﮭﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ. . ﻣﻦ در ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ رﻣﺰ را ﺑﺎ آﻣﻮزﺷﮭﺎی رﺳﻤﯽ و ﮐﻼﺳﯿﮏ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ. راﺳﺘﯽ آﻣﻮزش ﭼﯿﺴﺖ ؟ اﯾﻦ ﺳﻮا اﺳﺖ ل ﺑﻪ طﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه . در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ رﻣﺰ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﻦ از درون ﮐﻠﻤﺎت ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﺪ . اﻣﺎ اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐ ﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﺎدﮔﯽ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ . وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ آن را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ . ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ اول ﯾﺎ ﻓﺼﻞ آﺧﺮ ﮐﺪام را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ. در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻟﺤﻈﻪ ای ﻣﮑﺚ ﮐﻨﯿﺪ . رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را در آﻏﻮش ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ داراﯾﯿﮭﺎی ﺷﻤﺎﺳﺖ. ھﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺷﺎره ﮐﺮده اﯾﻢ , ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ . ھﻤﻪ ی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از آن ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ . اﯾﻦ اﺷﺨﺎص از اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد. و ﺳﺮاﻧﺠﺎم , ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮوع ھﻤﻪ ی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺎ و ھﻤﻪ ی ﺛﺮوﺗﮭﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه , ﯾﮏ اﯾﺪه آل ﺑﻮده اﺳﺖ . اﮔﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ رﻣﺰ, آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﯾﮏ دوم را دارﯾﺪ , ﻧﯿﻤﯽ از راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﭘﯿﻤﻮده اﯾﺪ . و ..........................

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

بیندیشید-و-ثروتمند-شوید_1556741052_26349_4709_1883.zip0.91 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 2,850 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت